СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

За постигането на своите цели Сдружението ползва следните средства:

1. Организиране на събеседвания, кръгли маси, конференции, семинари, уебинари по нормативно-правни проблеми, свързани с електронното лидерство, информационните технологии и компютърните науки;

2. Провеждане на научно-изследователска и развойна дейност с широк обхват на приложение и акцент в сферата на информатиката и и компютърните науки;

3. Организиране и развитие на нови дейности с актуална значимост, свързани с информатиката и електронното лидерство, лекции и дискусии по технологичното развитие на фирмите от реалния бизнес, запознаване с възможностите за финансиране от фондовете на Европейския съюз и други.