ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

За постигане на формулираните в от устава цели, сдружението ще осъществява следните допълнителни стопански дейности:

1. Консултантски услуги, разработване или изпълнение на проекти и програми, организиране и провеждане на обучения, събеседвания, кръгли маси, семинари, конференции и други мероприятия;

2. Разработване на анализи и доклади за състоянието на електронното лидерство в България и Европа;

3. Издаване и разпространение  периодични и непериодични издания и онлайн медия;

Приходите от допълнителната стопанската дейност ще бъдат използвани за постигане на целите на сдружението.